ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

สัมมนาชมรมบัณฑิตทั่วประเทศ

   

เมื่อวันที่ 17 - 19 ตุลาคม 2557 ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช และชมรมนักศึกษา ชมรมบัณฑิต มสธ. ในพื้นที่หลายจังหวัด ได้เข้าร่วมสัมมนาผู้นำชมรมบัณฑิต มสธ. ทั่วประเทศ และประชุมใหญ่สามัญประจำปี ณ โรงแรมวังใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดโดยสมาคมสุโขทัยธรรมาธิราช