www.stou.ac.th


ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

โครงการสัมมนานักศึกษาใหม่สานสายใยสู่ความสำเร็จ

   

ศูนย์วิยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช ร่วมกับชมรมนักศึกษา มสธ. จังหวัดนครศรีธรรมราช กระบี่ พังงา ภูเก็ต ระนอง ชุมพร และ สุราษฎร์ธานี จัดโครงการสัมมนานักศึกษาใหม่สานสายใยสู่ความสำเร็จ เมื่อวันที่ 11-12 ตุลาคม 2557 ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่านครศรีธรรมราช วันที่ 1-2 พฤศจิกายน 2557 ณ ศูนย์วิจัยพัฒนาการเกษตรภูเก็ต และวันที่ 8-9 พฤศจิกายน 2557 ณ ดารานี รีสอร์ท จ.ระนอง การจัดโครงการดังกล่าวเพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้รับความรู้ ทักษะการศึกษาในระบบทางไกล และเพื่อเสริมสร้างเครือข่ายช่วยเหลือด้านการเรียนของนักศึกษา โดยมีวิทยากรมหาวิทยาลัย ประกอยด้วย รศ.ดร.พร ศรียมก รศ.บุญชัย บุญธรรมติระวุฒิ ผศ.ปิลันธนา แป้นปลื้ม ผศ.สุกานดา วรพันธุ์พงศ์ นายวรชาติ อำไพ และนายชนัญญู เผือกพรหม เป็นวิทยากรให้ความรู้ โดยมีนักศึกษาใหม่เข้าร่วม 61 คน และชมรมนักศึกษาและบัณฑิต มสธ. เข้าร่วม 63 คน


วันที่ 11-12 ตุลาคม 2557 ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่านครศรีธรรมราช
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
   


วันที่ 1-2 พฤศจิกายน 2557 ณ ศูนย์วิจัยพัฒนาการเกษตรภูเก็ต
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   


วันที่ 8-9 พฤศจิกายน 2557 ณ ดารานี รีสอร์ท จ.ระนอง
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช  

: 169 หมู่ 3 ถ.นครฯ-ร่อนพิบูลย์ ต.นาสาร อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช 80000 หรือ
: ตู้ ปณ. 33 ปทฝ.ศาลามีชัย ถ.ราชดำเนิน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80001
โทรศัพท์ : 0-7537-8680-8      โทรสาร : 0-7537-8686      อีเมล์ : nr.adoffice@stou.ac.th หรือ nst_stou@hotmail.com