www.stou.ac.th


ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

สัมมนาผู้นำชมรมนักศึกษา มสธ.

   

เมื่อวันที่ 6 - 7 ธันวาคม 2557 ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช จัดโครงการสัมมนาผู้นำชมรมนักศึกษา มสธ. 7 จังหวัด ณ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช และคีรีวงรีสอร์ท จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อสัมมนาแผนการดำเนินกิจกรรมของชมรมนักศึกษา มสธ. ประจำปีงบประมาณ 2558 โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาชมรมนักศึกษาเข้าร่วม ได้แก่ รศ.ดร.พร ศรียมก รศ.บุญชัย บุญธรรมติระวุฒิ อ.วรชาติ อำไพ บุคลากรศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช และผู้นำชมรมนักศึกษาเข้าร่วม กว่า 50 คน
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช  

: 169 หมู่ 3 ถ.นครฯ-ร่อนพิบูลย์ ต.นาสาร อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช 80000 หรือ
: ตู้ ปณ. 33 ปทฝ.ศาลามีชัย ถ.ราชดำเนิน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80001
โทรศัพท์ : 0-7537-8680-8      โทรสาร : 0-7537-8686      อีเมล์ : nr.adoffice@stou.ac.th หรือ nst_stou@hotmail.com