ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

โครงการรณรงค์สร้างค่านิยมองค์กรของบุคลากร

   

โครงการรณรงค์สร้างค่านิยมองค์กรของบุคลากรศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 20-22 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ลำปำรีสอร์ทโฮเตล อ.เมือง จ.พัทลุง มีบุคลากรศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช และยะลา เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง