www.stou.ac.th


ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

ประชุมโครงการความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง มสธ. กับกองทัพบก

   

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 รศ.วรวุฒิ เทพทอง รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการสภามหาวิทยาลัย นำคณะ มสธ. เข้าร่วมประชุมกับพลโทศุภฤกษ์ ไม้แก้ว หัวหน้าคณะทำงานด้านกำลังพล ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง มสธ. กับกองทัพบก ณ กองทัพภาคที่ 4 ค่ายวชิราวุธ นครศรีธรรมราช
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 


ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช  

: 169 หมู่ 3 ถ.นครฯ-ร่อนพิบูลย์ ต.นาสาร อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช 80000 หรือ
: ตู้ ปณ. 33 ปทฝ.ศาลามีชัย ถ.ราชดำเนิน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80001
โทรศัพท์ : 0-7537-8680-8      โทรสาร : 0-7537-8686      อีเมล์ : nr.adoffice@stou.ac.th หรือ nst_stou@hotmail.com