www.stou.ac.th


ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

โครงการกีฬา มสธ. ภาคใต้

   

เมื่อวันที่ 6 - 8 มีนาคม 2558 ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช ร่วมกับ ชมรมนักศึกษาและชมรมบัณฑิต มสธ. ระนอง จัดโครงการกีฬาสานสัมพันธ์ มสธ. ภาคใต้ (ครั้งที่ 12) "แร่นองเกมส์ สานไมตรี 37 ปี มสธ." ณ สนามกีฬาจังหวัดระนอง และบีซี บดินทร์ รีสอร์ท อ.เมือง จ.ระนอง โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา และบัณฑิต มสธ. เข้ารวามกว่า 250 คน
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช  

: 169 หมู่ 3 ถ.นครฯ-ร่อนพิบูลย์ ต.นาสาร อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช 80000 หรือ
: ตู้ ปณ. 33 ปทฝ.ศาลามีชัย ถ.ราชดำเนิน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80001
โทรศัพท์ : 0-7537-8680-8      โทรสาร : 0-7537-8686      อีเมล์ : nr.adoffice@stou.ac.th หรือ nst_stou@hotmail.com