www.stou.ac.th


ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

สัมมนานักศึกษาใหม่

   


ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช ร่วมกับชมรมนักศึกษา มสธ. จังหวัดกระบี่ พังงา ภูเก็ต ชุมพร สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช จัดโครงการสัมมนานักศึกษาใหม่ สานสายใยสู่ความสำเร็จ เมื่อวันที่ 19 , 26 เมษายน 2558 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาใหม่ภาคปลาย ได้รับความรู้ ทักษะ แนวทางการศึกษาในระบบทางไกลของมหาวิทยาลัย และเพื่อสร้างเครือข่ายนักศึกษาระหว่างชมรมนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษา
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช  

: 169 หมู่ 3 ถ.นครฯ-ร่อนพิบูลย์ ต.นาสาร อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช 80000 หรือ
: ตู้ ปณ. 33 ปทฝ.ศาลามีชัย ถ.ราชดำเนิน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80001
โทรศัพท์ : 0-7537-8680-8      โทรสาร : 0-7537-8686      อีเมล์ : nr.adoffice@stou.ac.th หรือ nst_stou@hotmail.com