ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

สัมมนานักศึกษาใหม่

   


ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช ร่วมกับชมรมนักศึกษา มสธ. จังหวัดกระบี่ พังงา ภูเก็ต ชุมพร สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช จัดโครงการสัมมนานักศึกษาใหม่ สานสายใยสู่ความสำเร็จ เมื่อวันที่ 19 , 26 เมษายน 2558 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาใหม่ภาคปลาย ได้รับความรู้ ทักษะ แนวทางการศึกษาในระบบทางไกลของมหาวิทยาลัย และเพื่อสร้างเครือข่ายนักศึกษาระหว่างชมรมนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษา