ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

Walk in Exam

   

ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช จัดสอบตามความพร้อมนักศึกษา (Walk in Exam) ประจำภาคเรียนที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2558 และวันที่ 14 มิถุนายน 2558 มีผู้เข้าสอบ 45 คน สอบผ่าน 12 คน