www.stou.ac.th


ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

โครงการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดเพื่อสังคม

   

ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช จัดโครงการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดเพื่อสังคม : กิจกรรมมุมมสธ. รอบรู้เรื่องอาเซียน ณ ห้องสมุดประชาชน จ.สุราษฎร์ธานี วันที่ 12 กรกฎาคม 2558 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 60 คน
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช  

: 169 หมู่ 3 ถ.นครฯ-ร่อนพิบูลย์ ต.นาสาร อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช 80000 หรือ
: ตู้ ปณ. 33 ปทฝ.ศาลามีชัย ถ.ราชดำเนิน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80001
โทรศัพท์ : 0-7537-8680-8      โทรสาร : 0-7537-8686      อีเมล์ : nr.adoffice@stou.ac.th หรือ nst_stou@hotmail.com