www.stou.ac.th


ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

โครงการสัมมนาเครือข่ายบริการการศึกษา มสธ.

   

เมื่อ วันที่ 1-2 สิงหาคม 2558 ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช จัด โครงการสัมมนาเครือข่ายบริการการศึกษา มสธ. ณ หนานมดแดง อำเภอป่าพยอม จังหวัดพัทลุง เพื่อสัมมนาแนวทางความร่วมมือการดำเนินกิจกรรม มสธ. ของเคือข่ายศูนย์บริการการศึกษา มสธ. ประจำจังหวัด และเครือข่ายศูนย์บริการการศึกษาเฉพาะกิจ มุม มสธ. โดยมีรองอธิการฝ่ายบริหาร รศ.วรวุฒิ เทพทอง เป็นประธานการสัมมนา

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 


ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช  

: 169 หมู่ 3 ถ.นครฯ-ร่อนพิบูลย์ ต.นาสาร อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช 80000 หรือ
: ตู้ ปณ. 33 ปทฝ.ศาลามีชัย ถ.ราชดำเนิน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80001
โทรศัพท์ : 0-7537-8680-8      โทรสาร : 0-7537-8686      อีเมล์ : nr.adoffice@stou.ac.th หรือ nst_stou@hotmail.com