ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

โครงการสัมมนาเครือข่ายบริการการศึกษา มสธ.

   

เมื่อ วันที่ 1-2 สิงหาคม 2558 ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช จัด โครงการสัมมนาเครือข่ายบริการการศึกษา มสธ. ณ หนานมดแดง อำเภอป่าพยอม จังหวัดพัทลุง เพื่อสัมมนาแนวทางความร่วมมือการดำเนินกิจกรรม มสธ. ของเคือข่ายศูนย์บริการการศึกษา มสธ. ประจำจังหวัด และเครือข่ายศูนย์บริการการศึกษาเฉพาะกิจ มุม มสธ. โดยมีรองอธิการฝ่ายบริหาร รศ.วรวุฒิ เทพทอง เป็นประธานการสัมมนา