ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

แนะแนวตาม MOU

   

ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช จัดแนะแนวการศึกษาต่อ ให้กับกำลังพลกองทัพภาคที่ 4 ค่ายวชิราวุธ เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2558 โดย ผอ.วิวิทย์ ชูเกิด และ นายชนัญญู เผือกพรหม เป็นวิทยากร ให้การแนะแนว มีกำลังพลเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 100 คน