www.stou.ac.th


ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

พี่ช่วยน้องติวเข้มก่อนสอบ

   

ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช ร่วมกับชมรมนักศึกษา มสธ. จังหวัดภูเก็ต นครศรีธรรมราช และชุมพร จัดโครงการส่งเสริมความสำเร็จนักศึกษา มสธ. "พี่ช่วย น้องติวเข้มก่อนสอบ" ชุดวิชาไทยศึกษา และกฎหมายแพ่ง 1 เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2558 ณ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย วันที่ 12 กรกฎาคม 2558 ณ โรงเรียนศรียาภัย จ .ชุมพร และวันที่ 19 กรกฎาคม 2558 ณ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช โดยมีพี่บัณฑิตอาสาเป็นวิทยากรติว นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 63 คน
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 

ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช  

: 169 หมู่ 3 ถ.นครฯ-ร่อนพิบูลย์ ต.นาสาร อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช 80000 หรือ
: ตู้ ปณ. 33 ปทฝ.ศาลามีชัย ถ.ราชดำเนิน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80001
โทรศัพท์ : 0-7537-8680-8      โทรสาร : 0-7537-8686      อีเมล์ : nr.adoffice@stou.ac.th หรือ nst_stou@hotmail.com