www.stou.ac.th


ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมการแสดงท้องถิ่นภาคใต้

   

โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมการแสดงท้องถิ่นภาคใต้ เมื่อวันที่19 สิงหาคม 2558 จัดโดยศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.นครศรีธรรมราช โดยได้รับความร่วมมือจาก รร.วัดใหม่ รร.วัดโบสถ์ รร.ปากพูน รร.วัดทุ่งแย้ และคณะหนังเยาวชนตะลุงธรรมะจาก อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช  

: 169 หมู่ 3 ถ.นครฯ-ร่อนพิบูลย์ ต.นาสาร อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช 80000 หรือ
: ตู้ ปณ. 33 ปทฝ.ศาลามีชัย ถ.ราชดำเนิน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80001
โทรศัพท์ : 0-7537-8680-8      โทรสาร : 0-7537-8686      อีเมล์ : nr.adoffice@stou.ac.th หรือ nst_stou@hotmail.com