ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมการแสดงท้องถิ่นภาคใต้

   

โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมการแสดงท้องถิ่นภาคใต้ เมื่อวันที่19 สิงหาคม 2558 จัดโดยศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.นครศรีธรรมราช โดยได้รับความร่วมมือจาก รร.วัดใหม่ รร.วัดโบสถ์ รร.ปากพูน รร.วัดทุ่งแย้ และคณะหนังเยาวชนตะลุงธรรมะจาก อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช