ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

ปฐมนิเทศ MOU ค่ายเขตอุดมศักดิ์

   

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2558 ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.นครศรีธรรมราช จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ (ปริญญาตรี) ให้กับกำลังพลค่ายเขตอุดมศักดิ์ จ.ชุมพร โดยมี รศ.ดร.รสคนธ์ รัตนเสริมพงศ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการจัดการ นายตามพงษ์ วงษ์จันทร์ และนายชนัญญู เผือกพรหม นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ เป็นวิทยากร มีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม 35 คน