www.stou.ac.th


ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

ปฐมนิเทศ MOU ค่ายเขตอุดมศักดิ์

   

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2558 ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.นครศรีธรรมราช จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ (ปริญญาตรี) ให้กับกำลังพลค่ายเขตอุดมศักดิ์ จ.ชุมพร โดยมี รศ.ดร.รสคนธ์ รัตนเสริมพงศ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการจัดการ นายตามพงษ์ วงษ์จันทร์ และนายชนัญญู เผือกพรหม นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ เป็นวิทยากร มีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม 35 คน

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 


ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช  

: 169 หมู่ 3 ถ.นครฯ-ร่อนพิบูลย์ ต.นาสาร อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช 80000 หรือ
: ตู้ ปณ. 33 ปทฝ.ศาลามีชัย ถ.ราชดำเนิน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80001
โทรศัพท์ : 0-7537-8680-8      โทรสาร : 0-7537-8686      อีเมล์ : nr.adoffice@stou.ac.th หรือ nst_stou@hotmail.com