ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

ปฐมนิเทศ ป.บัณฑิต

   

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2558 ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน โดยมี ผศ.ดร.จรีลักษณ์ รัตนาพันธ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ เป็นวิทยากร มีนักศึกษาใหม่ร่วมกิจกรรมจำนวน 16 คน