ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

   

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2558 ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558 โดยมี ผศ.ดร.เปรมฤทัย น้อยหมื่นไวย อาจารย์ประจำสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยาย และชมรมนักศึกษา มสธ. จังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกิจกรรมสร้างเครือข่ายการเรียน โดยมีนักศึกษาใหม่ เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศจำนวน 110 คน