ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

ประสานงาน MOU ค่ายวชิราวุธ

   

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2558 นายวิวิทย์ ชูเกิด ผู้อำนวยการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช และคณะ ได้ประชุมประสานงานการจัดโครงการความร่วมมือ (MOU) ร่วมกับค่ายวชิราวุธ จ.นครศรีธรรมราช โดยทางค่ายฯ มีความสนใจให้กำลังพลเข้าศึกษาชุดวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เพื่อพัฒนากำลังพลด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษและรองรับการเข้าสู่ AEC