www.stou.ac.th


ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

ประสานงาน MOU ค่ายวชิราวุธ

   

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2558 นายวิวิทย์ ชูเกิด ผู้อำนวยการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช และคณะ ได้ประชุมประสานงานการจัดโครงการความร่วมมือ (MOU) ร่วมกับค่ายวชิราวุธ จ.นครศรีธรรมราช โดยทางค่ายฯ มีความสนใจให้กำลังพลเข้าศึกษาชุดวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เพื่อพัฒนากำลังพลด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษและรองรับการเข้าสู่ AEC
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช  

: 169 หมู่ 3 ถ.นครฯ-ร่อนพิบูลย์ ต.นาสาร อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช 80000 หรือ
: ตู้ ปณ. 33 ปทฝ.ศาลามีชัย ถ.ราชดำเนิน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80001
โทรศัพท์ : 0-7537-8680-8      โทรสาร : 0-7537-8686      อีเมล์ : nr.adoffice@stou.ac.th หรือ nst_stou@hotmail.com