www.stou.ac.th


ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

โครงการสัมมนานักศึกษาใหม่ 58

   

ศูนย์วิยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช ร่วมกับชมรมนักศึกษา มสธ. จังหวัดนครศรีธรรมราช กระบี่ พังงา ภูเก็ต ระนอง ชุมพร และ สุราษฎร์ธานี จัดโครงการสัมมนานักศึกษาใหม่สานสายใยสู่ความสำเร็จ เมื่อวันที่ 3-4 ตุลาคม 2558 ณ ทรายรีคาบาน่า อ.เมือง จ.ชุมพร 10-11 ตุลาคม 2558 ณ กรมทหารราบที่ 2 (แหลมหางนาค) อ.เมือง จ.กระบี่ และ 17-18 ตุลาคม 2558 ณ เขาพลายดำรีสอร์ท อ.ช้างกลาง จ.นครศรีธรรมราช มีนักศึกษา กรรมการชมรม บัณฑิต และคณาจารย์ของมหาวิทยาลัย เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 200 คน
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 


ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช  

: 169 หมู่ 3 ถ.นครฯ-ร่อนพิบูลย์ ต.นาสาร อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช 80000 หรือ
: ตู้ ปณ. 33 ปทฝ.ศาลามีชัย ถ.ราชดำเนิน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80001
โทรศัพท์ : 0-7537-8680-8      โทรสาร : 0-7537-8686      อีเมล์ : nr.adoffice@stou.ac.th หรือ nst_stou@hotmail.com