www.stou.ac.th


ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

กิจกรรมพิเศษชุดวิชากฎหมาย

   

เมื่อวันที่ 8 และ 9 ธันวาคม 2558 ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมพิเศษชุดวิชากฎหมายอาญา 1 และกฎหมายแพ่ง 1 โดยมี ผศ.วิวิธ วงศ์ทิพย์ และอาจารย์จาตุรนต์ บุณยธนะ อาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์ มสธ. เป็นวิทยากร มีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมรวม 52 คน
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช  

: 169 หมู่ 3 ถ.นครฯ-ร่อนพิบูลย์ ต.นาสาร อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช 80000 หรือ
: ตู้ ปณ. 33 ปทฝ.ศาลามีชัย ถ.ราชดำเนิน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80001
โทรศัพท์ : 0-7537-8680-8      โทรสาร : 0-7537-8686      อีเมล์ : nr.adoffice@stou.ac.th หรือ nst_stou@hotmail.com