ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

กิจกรรมพิเศษชุดวิชากฎหมาย

   

เมื่อวันที่ 8 และ 9 ธันวาคม 2558 ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมพิเศษชุดวิชากฎหมายอาญา 1 และกฎหมายแพ่ง 1 โดยมี ผศ.วิวิธ วงศ์ทิพย์ และอาจารย์จาตุรนต์ บุณยธนะ อาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์ มสธ. เป็นวิทยากร มีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมรวม 52 คน