ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

รับสมัครนักศึกษา MOU

   

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2558 ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช ให้บีการรับสมัครกำลังพลค่ายวชิราวุธ เข้าศึกษาชุดวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ในโครงการสัมฤทธิบัตร ณ ค่ายวชิราวุธ จังหวัดนครศรีธรรมราช มีผู้สมัครจำนวน 63 คน