ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

สัมมนาผู้นำชมรม

   

เมื่อวันที่ 19-20 ธันวาคม 2558 ณ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช จัดโครงการสัมมนาผู้นำชมรมนักศึกษา มสธ. (7 จังหวัด) ณ เขื่อนรัชชประภา และแพนางไพร อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อชี้แจงและสัมมนาแผนและแนวทางการดำเนินกิจกรรมชมรมนักศึกษาให้มีประสิทธิภาพ โดยมี รศ.ดร.พร ศรียมก ดร.กรรณ จรรยาวุฒิวรรณ์ นายวรชาติ อำไพ และนายชนัญญู เผือกพรหม เป็นวิทยากร มีผู้นำชมรมเข้าร่วมกิจกรรม 55 คน