www.stou.ac.th


ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

สัมมนาผู้นำชมรม

   

เมื่อวันที่ 19-20 ธันวาคม 2558 ณ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช จัดโครงการสัมมนาผู้นำชมรมนักศึกษา มสธ. (7 จังหวัด) ณ เขื่อนรัชชประภา และแพนางไพร อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อชี้แจงและสัมมนาแผนและแนวทางการดำเนินกิจกรรมชมรมนักศึกษาให้มีประสิทธิภาพ โดยมี รศ.ดร.พร ศรียมก ดร.กรรณ จรรยาวุฒิวรรณ์ นายวรชาติ อำไพ และนายชนัญญู เผือกพรหม เป็นวิทยากร มีผู้นำชมรมเข้าร่วมกิจกรรม 55 คน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช  

: 169 หมู่ 3 ถ.นครฯ-ร่อนพิบูลย์ ต.นาสาร อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช 80000 หรือ
: ตู้ ปณ. 33 ปทฝ.ศาลามีชัย ถ.ราชดำเนิน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80001
โทรศัพท์ : 0-7537-8680-8      โทรสาร : 0-7537-8686      อีเมล์ : nr.adoffice@stou.ac.th หรือ nst_stou@hotmail.com