www.stou.ac.th


ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

แนะแนวการศึกษา

   

เมื่อวันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2559 ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช จัดบริการแนะแนวการศึกษาและบรรยาย หัวข้อการพัฒนาบุคลิคภาพที่ดี ให้แก่นักศึกษา กศน. อำเภอเมืองภูเก็ต และนักเรียนตำรวจภูธร 8 สุราษฎร์ธานี โดยมี รศ.ดร.พร ศรียมก และนายชนัญญู เผือกพรหม เป็นวิทยากร มีผู้ร่วมกิจกรรมกว่า 500 คน
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช  

: 169 หมู่ 3 ถ.นครฯ-ร่อนพิบูลย์ ต.นาสาร อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช 80000 หรือ
: ตู้ ปณ. 33 ปทฝ.ศาลามีชัย ถ.ราชดำเนิน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80001
โทรศัพท์ : 0-7537-8680-8      โทรสาร : 0-7537-8686      อีเมล์ : nr.adoffice@stou.ac.th หรือ nst_stou@hotmail.com