ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

ปฐมนิเทศผู้เรียนใหม่

   

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.นครศรีธรรมราช จัดปฐมนิเทศผู้เรียนใหม่โครงการสัมฤทธิบัตร ชุดวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ตามโครงการความร่วมมือ (MOU) ร่วมกับค่ายวชิราวุธ นครศรีธรรมราช โดยอ.วรชาติ อำไพ หัวหน้าฝ่ายแนะแนวการศึกษา มสธ. เป็นวิทยากร มีผู้ร่วมกิจกรรมกว่า 50 คน