ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

แนะแนวการศึกษา

   

ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช ร่วมกับ ชมรมนักศึกษา มสธ. จังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าร่วมสืบสานวัฒนธรรมในกิจกรรม "แห่ผ้าขึ้นธาตุ" ซึ่งเป็นประเพณีสำคัญที่ของชาวนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2559 ณ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร