ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

มสธ.ตะลุงเกมส์ สานไมตรี 38 ปี มสธ.

   

โครงการกีฬาสัมพันธ์มสธ.ภาคใต้ครั้งที่ 13 "มสธ.ตะลุงเกมส์ สานไมตรี 38 ปี มสธ." ระว่างวันที่ 4-6 มีนาคม 2559 ณ โรงแรมลำปำรีสอร์ทและสนามกีฬาโรงเรียนพัทลุง จังหวัดพัทลุง จัดโดย...ชมรมนักศึกษา ชมรมบัณฑิต มสธ.จังหวัดพัทลุง ร่วมกับศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.ยะลา