ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

สาขานิติศาสตร์จัดบริการสังคม

   

สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จัดโครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายรัฐธรรมนูญ และกฎหมายปกครองแก่ข้าราชการตำรวจ วันที่ 22 มีนาคม 2559 ณ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช