www.stou.ac.th


ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

แนะแนวการศึกษาร่วมกับสาขาวิชานิติศาสตร์

   

แนะแนวการศึกษา ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช ร่วมกับสาขาวิชานิติศาสตร์ โดย รศ.วรวุฒิ เทพทอง รองอธิการฝ่ายบริหาร (สาขาวิชานิติศาสตร์) เป็นวิทยากรแนะแนวการศึกษากลุ่มเป้าหมาย วันที่ 17 มีนาคม 2559 ณ ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช วันที่ 18 มีนาคม 2559 ณ ศูนย์ฝึกตำรวจตระเวรชายแดนที่ 8 (ค่ายศรีนครินทรา) อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช  

: 169 หมู่ 3 ถ.นครฯ-ร่อนพิบูลย์ ต.นาสาร อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช 80000 หรือ
: ตู้ ปณ. 33 ปทฝ.ศาลามีชัย ถ.ราชดำเนิน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80001
โทรศัพท์ : 0-7537-8680-8      โทรสาร : 0-7537-8686      อีเมล์ : nr.adoffice@stou.ac.th หรือ nst_stou@hotmail.com