ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

การพัฒนาศักยภาพครู

   

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จัดโครงการบริการวิชาการแก่สังคม เรื่อง "การพัฒนาศักยภาพครูในพื้นที่ทรงงานห่างไกลของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ให้เป็นครูมืออาชีพ" วันที่ 3-4 พฤษภาคม 2559 ณ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช