ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

จัดสอบตามความพร้อมนักศึกษา (Walk in Exam)

   

ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช จัดสอบตามความพร้อมนักศึกษา (Walk in Exam) ประจำภาคเรียนที่ 2/2558 วันที่ 5, 12, 19 และ 26 มิถุนายน 2558 มีผู้สนใจสมัครสอบรวม 86 คน