ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

กิจกรรมพิเศษ ชุดวิชากฎหมายว่าด้วยทรัพย์สิน

   

กิจกรรมพิเศษ ชุดวิชากฎหมายว่าด้วยทรัพย์สิน ภาค 2/58 สาขาวิชานิติศาสตร์ มสธ. จัดกิจกรรมพิเศษ ชุดวิชากฎหมายว่าด้วยทรัพย์สิน ภาค 2/58 วันที่ 17 มิถุนายน 2559 ณ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช