ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

โครงการบริการวิชาการแก่สังคม

   

โครงการบริการวิชาการแก่สังคมเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จัดโครงการบริการวิชาการแก่สังคม เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยการแข่งขันตอบปัญหาของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย วันที่ 29 มิถุนายน 2559 ณ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช