ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

อบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ

   

การอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพประกาศนียบัตร การอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพประกาศนียบัตร แขนงหลักสูตรและการสอน ประจำปีการศึกษา 2558 วันที่ 2-4 กรกฎาคม 2559 ณ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช