ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

การอบรมผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

   

การอบรมผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่อง ระบบการให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช วันอาทิตย์ที่ 10 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช