www.stou.ac.th


ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

กิจกรรมปลูกป่าถวายแม่

   

วันที่ 14 สิงหาคม 2559 ชมรมนักศึกษา มสธ. สุราษฎร์ธานี ร่วมกับเครือข่ายฯ จัดโครงการปลูกป่าถวายแม่ ณ บ้านห้วยเสียด อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี มีผู้ร่วมกิจกรรมกว่า 500 คน
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช  

: 169 หมู่ 3 ถ.นครฯ-ร่อนพิบูลย์ ต.นาสาร อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช 80000 หรือ
: ตู้ ปณ. 33 ปทฝ.ศาลามีชัย ถ.ราชดำเนิน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80001
โทรศัพท์ : 0-7537-8680-8      โทรสาร : 0-7537-8686      อีเมล์ : nr.adoffice@stou.ac.th หรือ nst_stou@hotmail.com