www.stou.ac.th


ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

ฝึกซ้อมรับปริญญา

   

เมื่อวันที่ 3-4 กันยายน 2559 ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช จัดฝึกซ้อมรับปริญญาให้กับบัณฑิต มสธ. ที่สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2557 ณ ที่ทำการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช โดยมีบัณฑิต มหาบัณฑิต มสธ. เข้ารับการฝึกซ้อมย่อยจำนวน 355 คน 150 คน
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช  

: 169 หมู่ 3 ถ.นครฯ-ร่อนพิบูลย์ ต.นาสาร อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช 80000 หรือ
: ตู้ ปณ. 33 ปทฝ.ศาลามีชัย ถ.ราชดำเนิน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80001
โทรศัพท์ : 0-7537-8680-8      โทรสาร : 0-7537-8686      อีเมล์ : nr.adoffice@stou.ac.th หรือ nst_stou@hotmail.com