ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

สัมมนาผู้นำชมรมนักศึกษา มสธ.

   

เมื่อวันที่ 9-11 กันยายน 2559 ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช และชมรมนักศึกษา มสธ. จังหวัดนครศรีธรรมราช กระบี่ พังงา ภูเก็ต ระนอง ชุมพร และสุราษฎร์ธานี ได้เข้าร่วมโครงการสัมมนาผู้นำชมรมนักศึกษา มสธ. ทั่วประเทศ ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เพื่อรับทราบนโยบายแผนการดำเนินงานของชมรมและเสริมสร้างเครือข่ายให้เข้มแข็ง