ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

ปฐมนิเทศ ป.บัณฑิต

   

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2559 ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน โดยมี รศ.ดร.อรุณี หรดาล อาจารย์ประจำสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ เป็นวิทยากร