ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

ประชุมเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา

   

ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 8/2559 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2559