www.stou.ac.th


ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

ระบบสารสนเทศในการบริหารจัดการสถาบันการเงินชุมชน

   

ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช ได้ให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สำหรับจัดอบรมและฝึกปฏิบัติ ในหัวข้อเรื่อง เทคนิคเครื่องมือในการบริหารจัดการสถาบันการเงินชุมชนตามหลักธรรมาภิบาล และฝึกปฏิบัติการจัดทำการพัฒนางานบริการของสถาบันการเงินชุมชน แก่ผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนากองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเพื่อยกระดับเป็นสถาบันการเงินชุมชน ปี 2559 จัดโดย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชร่วมกับสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ในวันที่ 29 กันยายน 2559 มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 150 คน
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 


ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช  

: 169 หมู่ 3 ถ.นครฯ-ร่อนพิบูลย์ ต.นาสาร อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช 80000 หรือ
: ตู้ ปณ. 33 ปทฝ.ศาลามีชัย ถ.ราชดำเนิน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80001
โทรศัพท์ : 0-7537-8680-8      โทรสาร : 0-7537-8686      อีเมล์ : nr.adoffice@stou.ac.th หรือ nst_stou@hotmail.com