ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

ระบบสารสนเทศในการบริหารจัดการสถาบันการเงินชุมชน

   

ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช ได้ให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สำหรับจัดอบรมและฝึกปฏิบัติ ในหัวข้อเรื่อง เทคนิคเครื่องมือในการบริหารจัดการสถาบันการเงินชุมชนตามหลักธรรมาภิบาล และฝึกปฏิบัติการจัดทำการพัฒนางานบริการของสถาบันการเงินชุมชน แก่ผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนากองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเพื่อยกระดับเป็นสถาบันการเงินชุมชน ปี 2559 จัดโดย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชร่วมกับสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ในวันที่ 29 กันยายน 2559 มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 150 คน