www.stou.ac.th


ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

ออกบูตประชาสัมพันธ์

   

วันที่ 21 ตุลาคม 2559 ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช ออกบูตประชาสัมพันธ์ การเรียนของ มสธ. ณ โรงแรมบรรจงบุรี อ.เมือง จ. สุราษฎร์ธานี ในงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับ ม.ต้น และม.ปลาย กศน. อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี มีนักศึกษาเข้าร่วมกว่า 200 คน
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 


ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช  

: 169 หมู่ 3 ถ.นครฯ-ร่อนพิบูลย์ ต.นาสาร อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช 80000 หรือ
: ตู้ ปณ. 33 ปทฝ.ศาลามีชัย ถ.ราชดำเนิน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80001
โทรศัพท์ : 0-7537-8680-8      โทรสาร : 0-7537-8686      อีเมล์ : nr.adoffice@stou.ac.th หรือ nst_stou@hotmail.com