www.stou.ac.th


ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน ปันเรียน ปันรู้

   

- วันที่ 23 ตุลาคม 2559 ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.นครศรีธรรมราช และชมรมนักศึกษา มสธ.จ.ชุมพร จัดกิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน ปันเรียนปันรู้ (ร่วมจัดทำกิจกรรมประจำชุดฯ แลกเปลี่ยน แบ่งเนื้อหาชุดทำโน้ตย่อชุดพื้นฐาน) ณ โรงเรียนศรียาภัย จ.ชุมพร นักศึกษาเข้าร่วม 33 คน

- วันที่ 29 ตุลาคม 2559 ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.นครศรีธรรมราช ร่วมกับชมรมนักศึกษา จ.กระบี่ จัดกิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน ปันเรียนปันรู้ (ติว แลกเปลี่ยนเนื้อหาชุดพื้นฐาน) ณ ห้องสมุดฯจ.กระบี่ มีนักศึกษาเข้าร่วมจำนวน 33 คน

- วันที่ 30 ตุลาคม 2559 ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.นครศรีธรรมราช ร่วมกับชมรมนักศึกษา จ.นครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อนปันเรียนปันรู้(จัดทำกิจกรรมประจำชุด,แลกเปลี่ยน/ติว,แบ่งช่วยกันทำสรุปย่อเนื้อหาชุดพื้นฐาน) มีนักศึกษาร่วม 40 คน

- วันที่ 12 พฤศจิกายน 2559 ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.นครศรีธรรมราช ร่วมกับชมรมนักศึกษา จ.สุราษฏร์ธานี จัดกิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อนปันเรียนปันรู้ เพื่อติว/แลกเปลี่ยนเนื้อหาชุดวิชาไทยศึกษาและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ณ โรงเรียนสุราษฏร์ธานี นักศึกษาเข้าร่วม 35 คน

- วันที่ 26 - 27พฤศจิกายน 2559 ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.นครศรีธรรมราช ร่วมกับชมรมนักศึกษา จ.ภูเก็ต ชุมพร และระนอง จัดกิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อนปันเรียนปันรู้ (ติว แลกเปลี่ยนแบ่งปันความรู้ชุดพื้นฐาน) มี นักศึกษาร่วมรวมกว่า 80 คน
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 


ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช  

: 169 หมู่ 3 ถ.นครฯ-ร่อนพิบูลย์ ต.นาสาร อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช 80000 หรือ
: ตู้ ปณ. 33 ปทฝ.ศาลามีชัย ถ.ราชดำเนิน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80001
โทรศัพท์ : 0-7537-8680-8      โทรสาร : 0-7537-8686      อีเมล์ : nr.adoffice@stou.ac.th หรือ nst_stou@hotmail.com