www.stou.ac.th


ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

แนะแนวการศึกษา

   

ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช จัดแนะแนวการศึกษาต่อ ให้กับนักเรียน นักศึกษา ในพื้นที่จังหวัดรับผิดชอบ

- วันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 แนะแนวเรียน ป.ตรีล่วงหน้าให้กับนักเรียนโรงเรียนเกาะสมุย อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี

- วันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 จัดแนะแนวให้นักศึกษา กศน.อำเภอเกาะสมุยกว่า 400 คน ณ สนง.เทศบาลนครเกาะสมุย อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี

- วันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 จัดแนะแนวเรียน ป.ตรีล่วงหน้า(สัมฤทธิบัตร) ให้นักศึกษา กศน.อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช ณ สนง.เทศบาลต.ท่าศาลา กว่า 200คน

- วันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 แนะแนวเรียน ป.ตรี ล่วงหน้านักศึกษา กศน.อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช กว่า 300 คน

- วันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 แนะแนวเรียน ป.ตรีล่วงหน้าให้กับนักเรียนโรงเรียนพิชัยรัตนาคาร อ.เมือง จ.ระนอง กว่า 300 คน

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 


ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช  

: 169 หมู่ 3 ถ.นครฯ-ร่อนพิบูลย์ ต.นาสาร อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช 80000 หรือ
: ตู้ ปณ. 33 ปทฝ.ศาลามีชัย ถ.ราชดำเนิน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80001
โทรศัพท์ : 0-7537-8680-8      โทรสาร : 0-7537-8686      อีเมล์ : nr.adoffice@stou.ac.th หรือ nst_stou@hotmail.com