www.stou.ac.th


ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

สัมมนานักศึกษาใหม่สานสายใย สู่ความสำเร็จ

   - วันที่ 8-9 ตุลาคม 2559 ชมรมนักศึกษา มสธ. สุราษฎร์ธานี ชุมพร ระนอง และนครศรีธรรมราช ร่วมกับ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช จัดโครงการสัมมนานักศึกษาใหม่สานสายใยสู่ความสำเร็จ ณ แหลมทรายรีสอร์ท อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี

- วันที่ 3-4 ธันวาคม 2559 ชมรมนักศึกษา มสธ. จังหวัดภูเก็ต พังงา และกระบี่ ร่วมกับ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช จัดโครงการสัมมนานักศึกษาใหม่สานสายใยสู่ความสำเร็จ ณ สวัสดีลากูน อ.ท้ายเหมือง จ. พังงา

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 


ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช  

: 169 หมู่ 3 ถ.นครฯ-ร่อนพิบูลย์ ต.นาสาร อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช 80000 หรือ
: ตู้ ปณ. 33 ปทฝ.ศาลามีชัย ถ.ราชดำเนิน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80001
โทรศัพท์ : 0-7537-8680-8      โทรสาร : 0-7537-8686      อีเมล์ : nr.adoffice@stou.ac.th หรือ nst_stou@hotmail.com