www.stou.ac.th


ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

สอนเสริมพิเศษชุดวิชากฎหมาย

   

ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช ร่วมกับสาขาวิชานิติศาสตร์ จัดกิจกรรมพิเศษ สอนเสริมชุดวิชากฎหมาย ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2559

- วันที่ 7 ธันวาคม 2559 ชุดวิชากฎหมายอาญา 1 : ภาคบทบัญญัติทั่วไป โดย ผศ.วิชัย ศรีรัตน์ เป็นวิทยากร

- วันที่ 15 ธันวาคม 2559 ชุดวิชากฎหมายแพ่ง 1 : บุคคล นิติกรรม สัญญา โดย รศ.วรวุฒิ เทพทอง เป็นวิทยากร

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
   


ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช  

: 169 หมู่ 3 ถ.นครฯ-ร่อนพิบูลย์ ต.นาสาร อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช 80000 หรือ
: ตู้ ปณ. 33 ปทฝ.ศาลามีชัย ถ.ราชดำเนิน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80001
โทรศัพท์ : 0-7537-8680-8      โทรสาร : 0-7537-8686      อีเมล์ : nr.adoffice@stou.ac.th หรือ nst_stou@hotmail.com