ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

แนะแนวการศึกษา MOU วิทยาลัยชุมชน

   

ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช จัดแนะแนวการศึกษาต่อ แก่นักศึกษาตามโครงการความร่วมมือ (MOU) ร่วมกับวิทยาลัยชุมชนระนอง เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 และวิทยาลัยชุมชนพังงา เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2559 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 300 คน