ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

รับสมัครนักศึกษาโครงการสัมฤทธิบัตร

   

ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช จัดบริการรับสมัครนักศึกษาโครงการสัมฤทธิบัตร รุ่น 97 ตามโครงการความร่วมมือ มสธ. กับ วิทยาลัยชุมชน (MOU)

- วันที่ 24 ธันวาคม 2559 จัดบริการรับสมัครนักศึกษาโครงการสัมฤทธิบัตร รุ่น 97 ณ วิทยาลัยชุมชนระนอง มีผู้สมัครจำนวน 65คน

- วันที่ 25 ธันวาคม 2559 จัดบริการรับสมัครนักศึกษาโครงการสัมฤทธิบัตร รุ่น 97 ณ วิทยาลัยชุมชนพังงา มีผู้สมัครจำนวน 80 คน