www.stou.ac.th


ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

รับสมัครนักศึกษาโครงการสัมฤทธิบัตร

   

ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช จัดบริการรับสมัครนักศึกษาโครงการสัมฤทธิบัตร รุ่น 97 ตามโครงการความร่วมมือ มสธ. กับ วิทยาลัยชุมชน (MOU)

- วันที่ 24 ธันวาคม 2559 จัดบริการรับสมัครนักศึกษาโครงการสัมฤทธิบัตร รุ่น 97 ณ วิทยาลัยชุมชนระนอง มีผู้สมัครจำนวน 65คน

- วันที่ 25 ธันวาคม 2559 จัดบริการรับสมัครนักศึกษาโครงการสัมฤทธิบัตร รุ่น 97 ณ วิทยาลัยชุมชนพังงา มีผู้สมัครจำนวน 80 คน
     
 
 
 
 
 
 
   


ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช  

: 169 หมู่ 3 ถ.นครฯ-ร่อนพิบูลย์ ต.นาสาร อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช 80000 หรือ
: ตู้ ปณ. 33 ปทฝ.ศาลามีชัย ถ.ราชดำเนิน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80001
โทรศัพท์ : 0-7537-8680-8      โทรสาร : 0-7537-8686      อีเมล์ : nr.adoffice@stou.ac.th หรือ nst_stou@hotmail.com