ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

Walk-in Exam

   

ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช จัดสอบตามความพร้อมของนักศึกษารายบุคคลด้วยคอมพิวเตอร์ Walk-in Exam ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 4, 11, 18 และ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2559 การสอบทุกสัปดาห์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีนักศึกษาสนใจสมัครสอบรวมทั้งสิ้น 202 คน