www.stou.ac.th


ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

โครงการกีฬาสานสัมพันธ์ มสธ. ภาคใต้

   

เมื่อวันที่ 3 - 5 มีนาคม 2560 ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช ร่วมกับ ชมรมนักศึกษาและชมรมบัณฑิต มสธ. กระบี่ จัดโครงการกีฬาสานสัมพันธ์ มสธ. ภาคใต้ (ครั้งที่ 14) " 39 ปี มสธ. กีฬารวมพลังใจ ไมตรี ทำความดีถวายพ่อ ร.9" ณ โรงแรมบุญสยาม และสนามกีฬาสวนสาธารณะธารา จังหวัดกระบี่ โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา และบัณฑิต มสธ. เข้ารวามกว่า 250 คน
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช  

: 169 หมู่ 3 ถ.นครฯ-ร่อนพิบูลย์ ต.นาสาร อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช 80000 หรือ
: ตู้ ปณ. 33 ปทฝ.ศาลามีชัย ถ.ราชดำเนิน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80001
โทรศัพท์ : 0-7537-8680-8      โทรสาร : 0-7537-8686      อีเมล์ : nr.adoffice@stou.ac.th หรือ nst_stou@hotmail.com