ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

โครงการสัมมนานักศึกษาใหม่สานสายใยสู่ความสำเร็จ ให้นักศึกษาใหม่ภาคปลาย/2559

   

ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.นครศรีธรรมราช ร่วมกับชมรมนักศึกษา มสธ.จังหวัดนครศรีธรรมราช สุราษฏร์ธานี ชุมพร และภูเก็ต จัดทำโครงการสัมมนานักศึกษาใหม่สานสายใยสู่ความสำเร็จ ให้นักศึกษาใหม่ภาคปลาย/2559 จำนวน 4 ครั้ง คือ วันที่ 29 เมษายน 2560 ณ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.นครศรีธรรมราช 30เมษายน 2560 ณ โรงเรียนสุราษฏร์ธานี จ.สฎ. 14 พฤษภาคม 2560 ณ โรงเรียนศรียาภัย จ.ชุมพร และ 21 พฤษภาคม 2560 ณ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย จ.ภูเก็ต มีนักศึกษาใหม่เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 107 คน