www.stou.ac.th


ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

โครงการสัมมนานักศึกษาใหม่สานสายใยสู่ความสำเร็จ ให้นักศึกษาใหม่ภาคปลาย/2559

   

ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.นครศรีธรรมราช ร่วมกับชมรมนักศึกษา มสธ.จังหวัดนครศรีธรรมราช สุราษฏร์ธานี ชุมพร และภูเก็ต จัดทำโครงการสัมมนานักศึกษาใหม่สานสายใยสู่ความสำเร็จ ให้นักศึกษาใหม่ภาคปลาย/2559 จำนวน 4 ครั้ง คือ วันที่ 29 เมษายน 2560 ณ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.นครศรีธรรมราช 30เมษายน 2560 ณ โรงเรียนสุราษฏร์ธานี จ.สฎ. 14 พฤษภาคม 2560 ณ โรงเรียนศรียาภัย จ.ชุมพร และ 21 พฤษภาคม 2560 ณ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย จ.ภูเก็ต มีนักศึกษาใหม่เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 107 คน
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
   


ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช  

: 169 หมู่ 3 ถ.นครฯ-ร่อนพิบูลย์ ต.นาสาร อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช 80000 หรือ
: ตู้ ปณ. 33 ปทฝ.ศาลามีชัย ถ.ราชดำเนิน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80001
โทรศัพท์ : 0-7537-8680-8      โทรสาร : 0-7537-8686      อีเมล์ : nr.adoffice@stou.ac.th หรือ nst_stou@hotmail.com