www.stou.ac.th


ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

โครงการ มสธ.อาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ๙๓๙ ดอก ถวายพ่อหลวง

   

วันที่ 11 มิถุนายน 2560 ชมรมนักศึกษาและชมรมบัณฑิต มสธ.ระนอง ร่วมกับศูนย์วิทฯมสธ.นครศรีฯ จัดโครงการ มสธ.อาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ๙๓๙ ดอกถวายพ่อหลวง ณ ห้องสมุดปชช.ระนอง โดยมีผศ.ฐิติรัศญาณ์ แก่นเพชร(อ.ที่ปรึกษา)เปิดงาน อ.จิตฤทัย ทองปัตท์ คุณชนธิชา(ประธานชมรมรน.) เป็นวิทยากร และการสนับสนุนจากหลายส่วน อาทิ กศน.เมืองระนอง อบจ. โรงแรมฟาร์มเฮ้าส์ พัฒนาชุมชนรน. มีผู้ร่วมกิจกรรมกว่า 60คน
     
 
 
 
 
 
 
 
 
   


ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช  

: 169 หมู่ 3 ถ.นครฯ-ร่อนพิบูลย์ ต.นาสาร อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช 80000 หรือ
: ตู้ ปณ. 33 ปทฝ.ศาลามีชัย ถ.ราชดำเนิน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80001
โทรศัพท์ : 0-7537-8680-8      โทรสาร : 0-7537-8686      อีเมล์ : nr.adoffice@stou.ac.th หรือ nst_stou@hotmail.com